REGULAMIN SKLEPU

I. Ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego petit-bateau.pl (dalej „Sklep”) jest firma M.K Distribution Marzena Druzna Kiviatkowska, prowadząca Działalność Gospodarcza z siedziba w Warszawie 00-364,  ul. Ordynacka 11, NIP 1131288769, REGON 015583085, wyłączny franczyzobiorca marki Petit Bateau na Polskę.
 2. Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową odzieży dziecięcej i akcesoriów za pośrednictwem sieci Internet.

II. DANE KONTAKTOWE

Biura Obsługi Klienta czynne w dni robocze w godzinach od 9:00 - 15.00 Telefon +48 504431177
adres e-mail: sklep@petit-bateau.pl

III. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEN

 1. Zamówienie w Sklepie może złożyć osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (dalej „Klient”).
 2. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym petit-bateau.pl stanowi zawarcie prawnie wiążącej umowy Sprzedaży pomiędzy M.K. Distribution Marzena Druzna-Kiviatkowska a Klientem.
 3. Zamówienia można składać́ 24 godziny na dobę̨.
 4. Realizacja zamówień płatnych za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówień płatnych za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sklepu.
 5. Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży (faktura/paragon) jest wysyłany do Klienta przez firmę kurierską na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres.
 6. Aby złożyć zamówienie Klient winien wskazać:
  1. zamawiany towar,
  2. adres, na jaki ma być dostarczony zakupiony towar oraz numer telefonu kontaktowego,
  3. sposób dostawy,
  4. sposób płatności.
 7. Zamówione towary zostaną dostarczone do Klienta w przeciągu 5 dni roboczych od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji.
 8. Koszt dostawy pokrywa Klient. Koszt dostawy zależy od wybranego przez Klienta sposobu dostawy i płatności i jest zawsze wyświetlany podczas składania zamówienia.
 9. Sklep, w przypadku co najmniej dwukrotnego nieodebrania zamówienia przez Klienta, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia go na wskazany w zamówieniu adres albo w przypadku co najmniej dwukrotnego nieodebrania zamówienia przez Klienta przesłanego przesyłką kurierską podejmie próbę kontaktu telefonicznego na numer wskazany przez Klienta w celu rozwiązania problemu z doręczeniem przedmiotu zamówienia. W przypadku dalszego braku porozumienia Sklep staje się uprawniony do anulowania zamówienia. W takim przypadku Sklep, jeżeli Klient opłacił zamówienie, zwróci wpłaconą przez Klienta należność, pomniejszoną o koszty poniesione przez Sklep w związku z nieskutecznymi dostawami.
 10. W celu potwierdzenia złożonego zamówienia Biuro Obsługi Klienta może skontaktować się z Klientem na podany przez Klienta numer telefonu w przypadku wątpliwości lub ewentualnych nagłych braków w asortymencie.
 11. W przypadku braku towaru w magazynie bądź wyczerpania zapasów danego towaru, Klient zostanie poinformowany o tym fakcie e-mailem lub telefonicznie przez Biuro Obsługi Klienta Sklepu. W zaistniałej sytuacji Klientowi zostanie zaproponowane:
  1. anulowanie całości zamówienia (w przypadku tej opcji Klient będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia).
  2. anulowanie zamówienia w części, w której realizacja jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sklep będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie).
 12. Ceny w Sklepie wyrażone są w złotych i zawierają podatek VAT.
 13. Obowiązują ceny z chwili złożenia zamówienia uwidocznione przy zdjęciu lub w opisie produktu.
 14. Promocje w Sklepie nie łączą się, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 15. Jeśli Klient w przeciągu 10 dni od daty zapytania nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia, o którym mowa w punkcie 11 (w tym również braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nie leżących po stronie Sklepu), Sklep dostarczy Klientowi towary, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres mailowy wskazany przy zamówieniu. Klient może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana w przeciągu 14 dni od daty zamówienia zgodnie z zasadami Regulaminu określonymi w rozdziale Zwroty.
 16. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w punkcie 15, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Sklep zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 17. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie lub niedokładnie podanego przez Klienta adresu dostawy.
 18. Do każdej wysyłki dołączony jest dowód zakupu: paragon fiskalny lub faktura VAT oraz formularz zwrotów i reklamacji, który jest niezbędny przy ewentualnym zwrocie lub reklamacji.

IV. DOSTAWY

 1. Czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie do 5 dni roboczych.
 2. Koszt dostawy pokrywa Klient. Koszt dostawy zależy od wybranego przez klienta sposobu dostawy i płatności i jest zawsze wyświetlany podczas składania zamówienia.
  1. przedpłata 12.90 zł
  2. pobranie 15.90 zł
 3. Przesyłki kurierskie realizuje firma kurierska DPD Polska Sp. z o.o.
 4. Dostarczamy przesyłki wyłącznie na terytorium Polski. Przy zamówieniach powyżej 350 zł przesyłka GRATIS!

V. FORMY PŁATNOŚCI

 1. Dokonując zakupu w Sklepie Klient ma możliwość skorzystania z następujących form płatności:
  1. za pobraniem - zamówienie i dostawę opłaca Klient bezpośrednio u kuriera.
  2. serwis PayU - za zamówienie i dostawę Klient dokonuje płatności drogą przelewów bankowych lub kart kredytowych.

VI. ZWROTY I REKLAMACJE

ZWROTY

 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania produktu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie wypełnionego i podpisanego formularza zwrotów i reklamacji przed jego upływem. Klient zwraca otrzymany towar w stanie nienaruszonym, bez śladów użytkowania, z oryginalnymi metkami producenta, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
 2. Wypełniony i podpisany formularz zwrotów i reklamacji wraz ze zwracanym produktem powinien być odesłany z dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT) na adres: ZWROTY PETIT BATEAU , ul. Lipkowska 92, 05-080 Truskaw-Izabelin, z dopiskiem „zwrot”. Przesyłki odesłane na koszt odbiorcy nie będą przyjmowane.
 3. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni od momentu otrzymania przez Sklep zwracanego towaru, przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w formularzu zwrotów i reklamacji. Koszt odesłania do nas towaru nie podlega zwrotowi.
 4. Uprawnienia wynikające z tytułu niezgodności towaru z umową nie wyłączają możliwości dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji.

REKLAMACJE

 1. Klient może zgłosić reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową drogą elektroniczną lub listownie do Biura Obsługi Klienta.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać wypełniony formularz zwrotów i reklamacji oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanego towaru w Sklepie (paragon fiskalny lub faktura VAT).
 3. Jednocześnie należy przesłać reklamowany towar na adres: ZWROTY PETIT BATEAU, ul. Lipkowska 92, 05-080 Truskaw - Izabelin, z dopiskiem „reklamacja”
 4. Sklep w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go drogą elektroniczną o sposobie jej rozstrzygnięcia.
 5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany towar w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 6) Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Sklep odsyła pełnowartościowy produkt na swój koszt na adres podany przez Klienta.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest M.K. Distribution Marzena Druzna Kiviatkowska, ul. Ordynacka 11, 00-364 Warszawa
 2. Dane osobowe podane przez Klienta na stronie petit-bateau.pl są przetwarzane w celach realizacji umowy sprzedaży oraz za odrębną zgodą mogą być przetwarzane w celach marketingowo-promocyjnych, zgodne z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002r. poz. 926, z późn.zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024)
 3. Dane osobowe Klienta są przekazywane firmom kurierskim współpracującym ze Sklepem, w szczególności spółce: DPD Polska sp. z o.o., 02-274 Warszawa, ul. Mineralna 15 Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000028368, NIP: 526-020-41-10.
 4. Dane osobowe Klienta są przekazywane firmie logistycznej Cap Fina Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żytnia 18a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
  w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000119924, NIP 1132367330 REGON 015176411.
 5. Klient może otrzymywać drogą elektroniczną materiały o charakterze marketingowym jeśli wyrazi na to zgodę.
 6. Klient może anulować zgodę na otrzymywanie materiałów za pośrednictwem linku dostępnego w treści maila, w zakładce „Moje Konto” na petit-bateau.pl lub kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta.
 7. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny aczkolwiek niezbędny dla realizacji zawartej umowy sprzedaży.
 8. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i adresowych oraz ich poprawiania po zalogowaniu się na swoje konto na stronie petit-bateau.pl (zakładka „Moje konto”).

VIII. POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 1. Klient akceptując niniejszy regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Firmie statystyk swojej obecności i aktywności w Sklepie. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów.
 2. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Sklepu petit-bateau.pl. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce Prywatności.

VIII. WYMAGANIA TECHNICZNE I ZASTRZEŻENIA

 1. Strona internetowa www.petit-bateau.pl, za pośrednictwem której Sklep prowadzi sprzedaż, działa w technologii flash/html.
 2. Do przeglądania i korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie dostępu do sieci Internet. Przeglądanie i korzystanie ze Sklepu wymaga przeglądarki internetowej w wersji np. IE 8, 9 i 10, Firefox 21.0 oraz 22.0,Safari 6, Opera 12, 12.1 i 15.0, Chrome 26 oraz 27.
 3. Korzystanie z usług Sklepu wymaga takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która umożliwia przyjmowanie i wykorzystywanie plików cookies.
 4. Sklep zakazuje publikowania na portalu Sklepu treści o charakterze bezprawnym, w tym treści wulgarnych oraz treści naruszających dobra osobiste Sklepu, kontrahentów lub osób trzecich.

IX. ZMIANY REGULAMINU

 1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu ze względu na:
  1. zmiany wynikające z przepisów prawa lub praktyki stosowania prawa,
  2. zmiany w sposobach dokonywania płatności,
  3. zmiany w sposobach realizacji dostaw towarów,
 2. Korzystający ze Sklepu zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie www.petit-bateau.pl
 3. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie 1 miesiąca od ich opublikowania na stronie petit-bateau.pl
 4. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu (tj. według postanowień Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia zamówienia).

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego www.petit- bateau.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 2. Firma prowadząca Sklep dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego petit-bateau.pl były na najwyższym poziomie, jednakże Firma nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego petit- bateau.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu petit-bateau.pl.
 3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Firma prowadząca Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 4. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.).
 5. Ceny podane w sklepie internetowym petit-bateau.pl nie są cenami obowiązującymi w sklepach stacjonalnych Petit Bateau i nie podlegają dodatkowym rabatom i promocjom, które mogą w danym czasie obowiązywać w sklepach stacjonalnych Petit Bateau.
 6. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 z późn. zm.) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 z późn. zm.).7. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego petit-bateau.pl używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
 7. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Spółką prowadzącą Sklep rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Spółki.